World Economic Forum Rank 2014

World Economic Forum Rank 2014

รายงานของ World Economic Forum ในปี 2014 ระบุว่าการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาของประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 78 จาก 144 ประเทศ ซึ่งต่ำกว่าเวียตนาม ลาว และกัมพูชา ส่วนในระดับประถมศึกษา ไทยอยู่ในอันดับที่ 90

In the 2014 report from the World Economic Forum, Thailand scored below Vietnam, Laos and Cambodia in Highschool Education, raking 78 out of 144. In primary education Thailand landed on place 90.

Source