Spending on Education

Spending on Education

ข้อมูลจากสถาบันสถิติแห่งองค์การยูเนสโกในปี 2012 ชี้ว่าประเทศไทยจัดสรรงบประมาณราว 7.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้กับภาคการศึกษา ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศมอลโดวา

According to the UNESCO Institute for Statistics in 2012 Thailand spent 7.6% of its total GDP on public education. This ranks the country spot 2 in the world, second only to Moldova.